درباره ما

انرژی اصلی ترین منبع جهان است که تقریبا 70 درصد درگیری های دنیا بر سز آن شکل میگیرد. از این رو تسلط بر فناوری ها،منابع و آینده نوآوری در این حوزه در سال های آتی بسیار با اهمیت است. دسترسی به منابع انرژی پایدار و ارزان چالش اساسی قرن جدید شمسی است و باید برای این چالش حاضر شد. صدور تفکر و توانمندی های ایران به جهان و توسعه صلح و دوستی در دنیا بر اساس تفکر پیشرفته نیازمند تسلط به خدمات و محصولات حوزه انرژی است .مرکز نوآوری 313 به عنوان فاز دوم پروژه بنیاد پرش در خصوص توسعه زیر ساخت های دانش و مهارت ایجاد شده است .

💎💎💎چشم انداز 313:

تبدیل شدن به مرکز فناوری و نوآوری و ایجاد 313 شرکت کلاس جهانی در حوزه انرژی در منطقه MENA

🛠⚒ ماموریت های 313:
1- مدلسازی برای نواوری و فناوری در حوزه انرژی
2-ارائه خدمات نوآوری به شرکت های انرژی
3-ارائه خدمات توسعه محصول جدید به شرکت های حوزه انرژی
4-توسعه محصولات تازه در حوزه انرژی